طراحی و ساخت

در این مرحله سفارشات تولید و بسته بندی می گردد که کل فرایند تولید در بازه زمانی ۱۵ روزه تکمیل می گردد.