ارسال سفارش

پس از آماده سازی سفارش، سرویس خواب یا کمد موردنظر بسته بندی حبابی می شود و با باربری ترانزیتی خدمت مشتریان ارسال می گردد.